มณฑปรอยพระพุทธบาท สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งสร้างขึ้นเป็นพุทธบูชาเช่นเดียวกับการสร้างพระพุทธรูป มีอายุราว 200 กว่าปี ได้นำมาจากประเทศพม่า มาประดิษฐานไว้ ณ วัดไทยสามัคคี ตรงกับวันวิสาขบูชา วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2552 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีฉลู จ.ศ 1371 เพื่อเป็นที่กราบไหว้บูชาสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป และให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบว่าพระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองในดินแดนแห่งนี้ โดยมีรอยพระพุทธบาทขององค์สมเด็จพระบรมศาสนาเหยียบไว้เป็นพุทธานุสสติสืบต่อไป