ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2554 ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม
พ.ศ. 2554 – 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดส้วมดีเด่น (ประเภทวัด) จากกรมสาธารณะสุขจังหวัดตาก 3 ปีซ้อน ณ ศาลากลางจังหวัดตาก
พ.ศ. 2555 ได้รับรางวัลชนะเลิศ วัดส่งเสริมสุขภาพ ดีเด่น ประจำ จ.ตาก จาก สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอแม่สอด
พ.ศ. 2555 ได้รับรางวัลชนะเลิศ วัดส่งเสริมสุขภาพ ดีเด่น ประจำ จ.ตาก จาก สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดตาก
พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัลผู้สนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนตาก จากวิทยาลัยชุมชนตาก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศ หมู่บ้านต้นแบบ ลดเสียง ลดโรค ประจำ จ.ตาก ณ โรงแรมเวียงตาก จ.ตาก
พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศ วัดส่งเสริมสุขภาพ ดีเด่น ประจำ จ.ตาก จากกระทรวงสาธารณะสุข ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2557 ได้รับคัดเลือกเป็นวัดต้นแบบของ จ.ตาก ในการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทางศาสนาสนับสนุนโดย กรมการศาสนาและกระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. 2557 ได้รับคัดเลือกเป็นวัดต้นแบบแห่งแรกของ จ.ตาก ในการร่วมโครงการหมู่บ้านศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข สนับสนุนโดย กรมการศาสนาและกระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. 2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ป่าชุมชนระดับประเทศ ป่าชุมชนห้วยขนุน โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน
พ.ศ. 2558 วัดไทยสามัคคี ได้รับรางวัลการท่องเที่ยวระดับประเทศ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 THAILAND TOURISM AWARDS 2015 ประเภทองค์กรณ์ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวภาคเอกชน