ลานจอดรถ

ลานจอดรถจะอยู่ด้านนอกของบริเวณวัด มีความกว้างขวางสามารถรองรับรถของนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก โดยนักท่องเที่ยวสามารถจอดรถได้สองส่วน คือ ส่วนด้านหน้าบริเวณวัด มีเนื้อที่ให้บริการอยู่ 4ไร่ และด้านหลังบริเวณวัดมีเนื้อที่ให้บริการถึง 12 ไร่ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าสถานที่ของทางวัดสามารถรองรับรถส่วน ตัวรถประจำทางนำเที่ยว ได้เพียงพอต่อความต้องการอย่างแน่นอน

มัคคุเทศก์

ทางวัดยังเน้นความสำคัญให้กับเด็กและเยาวชน โดยการนำเด็กและเยาวชนที่สนใจเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนมาฝึกเป็น มัคคุเทศก์ เพื่อบริการความรู้ในชุมชนให้กับผู้ที่มาเที่ยวชมวัดและชุมชนในช่วงวันหยุด ตลอดจนถึงการนำผู้รู้เกี่ยวกับการฟ้อนรำท้องถิ่น (ฟ้อนเล็บ) มาถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กและเยาชนที่สนใจ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีของท้องถิ่นไว้

โดยนอกเหนือจากมัคคุเทศก์น้อยแล้ว ยังมีกลุ่มผู้สูงวัย กลุ่มของแม่บ้านพ่อบ้านที่มาช่วยทางวัดอำนวยความสะดวกในการต้อนรับ พาท่องเที่ยวด้านในบริเวณวัดโดยไม่เสียค่าบริการเพื่อเป็นการบริการนักเที่ยวให้ประทับใจ สามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยว ตลอดจนถึงเรื่องอื่น ๆ เป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งวัฒนธรรมประเพณีได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายมากขึ้นเป็นประจำทุกวัน ซึ่งเป็นการป้องกันโรคภัยของผู้สูงวัยได้ดี ป้องกันโรคติดเตียงหรือโรคซึมเศร้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุนั้นเอง

รายชื่อทัคคุเทศก์

ยายนงค์ – คุณยายมัคคุเทศก์ คุยสนุก วาจาไพเราะ อารมณ์ดี มีไมตรีจิตดี
ป้าสมศรี – มัคคุเทศก์ ภาษาต่างประเทศ อังกฤษ, พม่า
ป้ามะแซ่ – มัคคุเทศก์ ภาษาต่างประเทศ พม่า, กะเหรี่ยง
ลุงลาย – ใจดี พูดเพราะ คอยช่วยเหลือ บริการนักท่องเที่ยว
ป้านี – ใจดี พูดเพราะ เป็นกันเอง ประชาสัมพันธ์เก่ง
ป้าลิ้นจี่ – รักเด็ก โอบอ้อมอารี

โฮงตาน (โรงทาน)

โรงทาน ให้บริการให้แก่ผู้ที่เดินทางมาทำบุญที่วัดทุกวัน โดยเมนูอาหารที่ทำให้รับประทานนั้นจะมีเมนูหลักในแต่ละวัน คือ ขนมจีนน้ำยาปลาทับทิม และขนมจีนน้ำหยวก โดยเมนูนี้จะเป็นเมนูหลักที่ให้บริการ จะมีเมนูอื่น ๆ เสริมบ้างตามความเหมาะสมของผู้ที่มาทำบุญ

ความสะอาด สิ่งที่ควบคู่นอกเหนือจากความอร่อยที่ทางวัดคำนึง ความสะอาดเป็นสิ่งที่ควรคำนึงเป็นอันดับแรก โดยทางวัดได้มีการจัดวาง ภาชนะ คือ จาน ชาม ช้อน ตลอดจนถึงสำหรับอาหาร เช่น เส้นขนมจีน น้ำยาปลาทับทิม และเครื่องเคียง วางไว้บนโต๊ะที่มีความสะอาดและสูงจากพื้นพอสมควร มีหม้อน้ำร้อนสำหรับการนำช้อนส้อมลงไปลวกเพื่อฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ที่อาจติดมา ตลอดจนภาชะทุกชิ้นมีผ้าคลุม ฝาปิด เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นหรือแมลงต่าง ๆ ตกลงในอาหารและภาชนะ

นอกจากความสะอาดของอาหารและภาชนะแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั้นก็คือ ความสะอาดผู้ให้บริการ โดยคณะศรัทธาที่มาทำอาหารหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาทำบุญนั้น จะมีการสวมหมวกอนามัย ตลอดจนถึงล้างมือและทำความสะอาดร่างกายให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ

ส้วมสาธารณะ ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS)

ห้องสุขา (ผ่าน HAS ได้รับรางวัลส้วมดีเด่น ระดับเขต 3 ปีซ้อน และกำลังรอการประกวดระดับภาคและประเทศ)

ห้องสุขา ทางวัดจะเน้นทางด้านความสะอาดและถูกสุขลักษณะเป็นกรณีพิเศษ ตามหลัก (HAS) เนื่องจากจะผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมากตลอดทั้งวัน โดยคนในชุมชนช่วยกันในการทำความสะอาดและดูแลเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวัน มีการให้ความรู้ถึงความสำคัญของห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาดและปลอดภัย โดยการพิมพ์แผ่นพับแจกให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ ดังนั้นนักท่องเที่ยวสามารถไว้ใจได้เลยว่ามีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม ให้ได้ใช้กันอย่างเพียงพอ

ห้องน้ำพิเศษ สำหรับ ผู้พิการ คนชรา และหญิงมีครรภ์ มีจำนวน 1 ห้อง โดยทางวัดคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ที่ใช้บริการเป็นอย่างมาก เช่น บานประตูห้องน้ำเป็นกระจกฝ้ามัว 80% เพื่อทำให้รู้ว่ามีผู้ใช้บริการอยู่ด้านในหรือไม่ ส่วตัวด้านในของห้องน้ำมีความกว้างขวาง ปลอดโปร่ง ปลอดภัย มีโถสุขภัณฑ์ 1 โถ และอ่างล้างมือ 1 อ่าง นอกจากนี้มี กริ่งฉุกเฉิน เมื่อต้องการขอความช่วยเหลือ หรือเมื่อใช้บริการเสร็จเพื่อแจ้งให้ผู้ดูแลด้านนอกรับทราบได้อีกด้วย

มีห้องพยาบาล / ยาสามัญประจำบ้านบ้าน / สมุนไพร

มีระบบส่งต่อ เมื่อมีการเจ็บป่วยต้องรักษาสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดด้วยรถขนส่งประจำวัด

ที่พักโฮมเสตย์

สำหรับผู้ที่เข้ามาทองเที่ยววัดและต้องการพักที่หมู่บ้าน สามารถมาพักโฮมสเตย์ค้างคืนที่บ้านไทยสามัคคี หมู่ 9 ตำบลแม่กาษา ได้โดยมีค่าใช้จ่าย อัตราค่าบริการพัก คืนละ 250 /คืน พร้อมเครื่องดื่มยามเช้า (ไม่รวมค่าอาหารเมื่อละ 50 บาท/คน/มื้อ)

  1. นางสุพรรณ ปันสีคำ 20 หมู่ 9 – โทร. 085-0514964
  2. นางภัทราวดี สารขัด 254 หมู่ 9 – โทร. 080-5107983
  3. นางอำนวย ใจปันทา 62 หมู่ 9 – โทร. 083-1658650
  4. นางวิลัย หวังสวาสดิ์ 40 หมู่ 9 – โทร. 082-4026183
  5. นางจุ้ม แสนกิติ 78 หมู่ 9
  6. นางอัญชนา กุลฤธิชัย 94 หมู่ 1 – โทร. 085-7285709
  7. นางอมรา ปันสา 84 หมู่ 1
  8. นางบุญสี ปันสีคำ 19 หมู่ 9 – โทร. 085-5580703
  9. นายนงคาร ถาแก้ว 160 หมู่ 9 – โทร. 084-3809412