งานประเพณีล้านนาไหว้สาปาระมีพระเจ้าทันใจรัตนมุงเมือง

ในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ สุดท้ายของเดือนมกราคมในทุกปี ทางวัดและชุมชนจะร่วมกันสืบสานประเพณีอันล้ำค่า คือ การสืบสานประเพณีล้านนาไหว้สาปาระมีพระเจ้าทันใจรัตนมุงเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนและยังเป็นการสืบสานประเพณีอันเก่าแก่และทรงคุณค่า

งานประเพณีจะแบ่งออกเป็น 3 วัน คือ วันศุกร์ เป็นวันที่จะนำองค์พระเจ้าทันใจจำลองแห่รอบ ๆ หมู่บ้านและนครแม่สอดเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่พุทธศาสนิกชนโดนทั่วไปได้ทราบว่างานประจำปีของทางวัดได้เริ่มขึ้นแล้วโดยในขบวนนั้น ชาวบ้านจะร่วมมือกันเดินและแต่งกายแบบล้านนาเพื่อสืบสานอริยะประเพณีโบราณเอาไว้ วันเสาร์ เป็นวันที่ 2 ของงานประเพณี เป็นวันที่สำคัญที่สุดของงาน จะมีการสืบชะตาหลวงโดยชาวบ้านในหมู่บ้านตลอดจนถึงพุทธศาสนิกชนทั่วไปจะเข้าร่วมการสืบชะตาหลวงที่วัด และมีการโยงด้าย จากวัดไปยังบ้านทุกหลังทุกหลังคาเรือน มีการอาราธนาพระเถระทั่วล้าน 199 รูป ทำพิธีสืบชะตาให้กับพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญและใน วันอาทิตย์ เป็นวันสุดท้ายของประเพณีจะการละเล่นต่าง ๆ ที่เป็นแบบล้านนาโบราณ อาทิ การขับร้องซอล้านนา การฟ้อนรำ เป็นต้น

วัฒนธรรมประเพณี

มีการจัดแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาบริเวณลานแสดงวัฒนธรรมของวัด ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาทำบุญได้ชมฟรี

เป็นประจำทุกวัน เสาร์ และอาทิตย์ โดยมีการแสดงต่างๆมากมาย เช่น การตีกลองสะบัดชัย ฟ้อนเล็บ ฟ้อนสามไหม รำกลองยาว ฯ ของผู้สูงอายุ และกลุ่มเยาวชน คณะลูกศิษย์พระเจ้าทันใจ วัดไทยสามัคคีและกลุ่มผู้สูงอายุธรรมรักษ์

ศึกษาดูงาน

วัดไทยสามัคคีเป็นสถานที่อันดับต้นๆอีกหนึ่งแห่งของอำเภอแม่สอดที่มีศักยภาพความพร้อมสูงทางด้านการเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางพุทธศาสนาวัฒนธรรมประเพณี

วิถีชีวิตท้องถิ่น และด้านอื่นๆ ในมิติทางพุทธศาสนาแก่หน่วยงานทางราชการ หน่วยงานด้านการศึกษาและประชาชนทั่วไป